Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Lubron wenst een goede werkgever te zijn; directie en medewerkers hebben het gezamelijke doel te streven naar winstgevendheid en continuiteit van het bedrijf. Dit voornemen moet bereikt worden door het aanbieden/leveren van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aan haar klanten. De basis voor dit beleidsvoornemen zijn kwalitatief goede arbeidsomstandigheden (arbo en veiligheid) en een goed milieubeleid voor mens en omgeving binnen Lubron.

Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) zijn onlosmakelijk verbonden en hebben eenzelfde prioriteit als kwaliteit van producten/diensten en personeel en organisatie.

De directie heeft in het uitvoeren van dit beleid een sturende rol. Veiligheid, gezondheid en milieu zijn echter ook een persoonlijke verantwoordelijkheid van elke medewerker (ook uitzendkrachten of gedetacheerden). Met de invoering van het VCA-systeem zijn derhalve alle medewerkers hierbij betrokken.

Het beleid binnen Lubron is erop gericht om persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een continue evaluatie van de in het bedrijf en tijdens het werk voorkomende gevaren en met in achtname van wetten en normen. Door de uitvoering en goedkeuring van de Risico Inventarisatie en Evaluatie zijn de arbeidsomstandigheden op een aanvaardbaar peil gebracht.

Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers (incl. uitzendkrachten en gedetacheerden) te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van instructies, overleg en toezicht. Met terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van arbo-, veiligheids- en gezondheidszaken. Alle medewerkers zijn mondeling en/of schriftelijk op de hoogte gebracht van het beleid en daaruit voortvloeiende, voor hen relevante, doelstellingen. Zodra het beleid wordt aangepast, zal dit aan de medewerkers worden verteld. Het beleid wordt minimaal één keer in de drie jaar herzien.

Aan goed overleg en samenwerking op alle niveaus wordt grote waarde gehecht. De directie draagt zorg voor een goed en regelmatig overleg met het management team (MT) en de ondernemingsraad (OR). Daarnaast wordt er op afdelingsniveau regelmatig werkoverleg gevoerd. Wij distantiëren ons voorts van elke vorm van seksuele intimidatie, agressie, geweld en enige vorm van pesten op de werkvloer.

Binnen Lubron is de heer H. van der Heijden aangesteld als coördinator voor VGM-zaken. Hij is tevens preventiemedewerker en onderhoud vanuit deze functie de contacten met de Arbo organisatie Occure en de bedrijfsarts, die verbonden is aan ons bedrijf.

Oosterhout, 1 januari 2016

R.W.H. Braams
directeur